O projekte

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania na SOŠT v Poprade II.

Stredná odborná škola technická v Poprade pod vedením riaditeľky školy Mgr. Beáty Bodišovej sa zapojila do výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy č. OPV-2012/1.1/08-SORO v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2014 získala nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. Maximálna výška celkových nákladov projektu predstavuje sumu 144 606,15 €, pričom 95% poskytne nenávratný finančný príspevok Európsky sociálny fond. SOŠT v Poprade ako prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške minimálne 7 230,31 €.

Čítať ďalej

Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania

Hlavným cieľom projektu je pokračovanie v budovaní modernej strednej odbornej školy v oblasti strojárstva a informačných technológií, ktorá by obstála v konkurencii stredných škôl a stala sa žiadanou pre žiakov, ich rodičov a zamestnávateľov. Ďalším cieľom je zabezpečiť, aby absolventi počas štúdia na škole mali prístup k aktuálnym informáciám v súlade s najnovšími poznatkami techniky a tiež v súlade s potrebami trhu práce, čím sa rozšíri ich vzdelanostný obzor a zvýši sa ich záujem o celoživotné vzdelávanie. V neposlednom rade zabezpečiť úzku spoluprácu s podnikmi, a tak aktuálne reagovať na ich požiadavky, zapracovať ich do Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory, vytvárať nové, prípadne inovovať profilové odbory pre lepšie uplatnenie absolventov.

Projekt potrvá od 1. marca 2014 do 31. augusta 2015.

Manažér projektu: Mgr. Beáta Bodišová, riaditeľka školy